Tôi có một câu hỏi

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục tìm kiếm Chúa và những tài nguyên này có thể giúp bạn trên hành trình tâm linh của bạn.

Ngài đã tạo ra chúng con cho Ngài và
trái tim của chúng con không ngừng nghỉ cho đến
khi nó tìm thấy sự nghỉ ngơi trong Ngài.

- Thánh Augustine

Câu Hỏi

Thank you!
Your submission has been received.
Oops! Something went wrong while submitting the form.