Phê-rơ đã bỏ lại tất cả
        để theo
                Chúa Giê-su...
Ông đã thấy
Chúa Giê-su cho
người mù sáng
mắt...
...hồi sinh
người chết...
...và tuyên bố
     tha thứ
tội lỗi...
TẠM DỪNG
&
SUY NGẪM

Bạn đã có bao giờ từ chối Chúa Giê-su để tự cứu mình?

Chúa thấy gì trong bạn khi mắt bạn gặp mắt của Ngài?

Hãy nhớ những gì Chúa Giê-su đã nói.

Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su luôn luôn biết bạn thực sự là ai bên trong.