Những lời của Chúa
Giê-su làm họ rất
TỨC GIẬN
Một thầy trẻ
KHÔNG NÊN
nói chuyện kiểu này với người lớn tuổi
Bởi
THẨM QUYỀN
nào mà ông ta nói
những lời này?
LÀM SAO HẮN
LẠI DÁM
nói rằng không ai...
... có thế đến cùng Đức Thiên Chúa ngoại trừ
TỪ HẮN?
Bọn họ rất là
TỨC GIẬN
TỨC GIẬN
đến nỗi muốn
GIẾT NGƯỜI
Tạm Dừng
&
Suy Ngẫm

Chúa Giê-su bật lộ điều gì trong lòng bạn?

Bạn thật sự là ai?

Xin hãy dành chút thời gian để thú nhận những cách mà bạn tìm mình giống như mấy nhà thượng tế này: những điều kiêu căng, đạo đức giả, ích kỷ, ganh ghét, ham khát quyền lực, danh tiếng.

TIẾP TỤC